Stanovy

Rámec činnosti Sekce vymezují Stanovy AKA a Zásady etického chování, které jsou pro její členy závazné. Stáhněte si plné znění Stanov AKA a Zásad etického chování. Činnost sekcí upravuje zejména článek X. Stanov. Stanovy Sekce doplňují základní dokumenty AKA.

STANOVY

Digitální Agentury, sekce při AKA

 

Článek I.

Základní ustanovení

 

(1)  Sekce Digitální Agentury (dále jen „Sekce“ nebo „DA“) je uskupením právnických osob – členských agentur Asociace komunikačních agentur (dále jen „AKA“), které působí v oblasti komplexních digitálních řešení a je jednou ze sekcí této asociace.

 

(2)  Rámec činnosti Sekce vymezují stanovy AKA, které jsou pro její členy závazné. Činnost sekcí upravuje zejména článek X. těchto stanov.

 

(3)  Pro členy Sekce jsou dále závazné tyto Stanovy Sekce.

 

Článek II.

Poslání Sekce

 

(1)  Sekce Digitální Agentury, sekce při AKA chce především kultivovat online prostředí a online marketingovou komunikaci v ČR. Cílem Sekce je prostřednictvím svých členů nastavovat laťku kvality, etické výše a profesních standardů tak, aby se podařilo zvýšit úroveň lokálního trhu a přiblížit ho mezinárodním měřítkům. Jedním z hlavních prostředků je průběžné vzdělávání zadavatelů, rozšiřování jejich povědomí o nejnovějších trendech a jejich stimulace k odvážným a ambiciózním řešením.

 

 

Článek III.

Členství v Sekci

 

(1)  Člen Sekce se musí zároveň stát členem AKA. O přijetí člena Sekce rozhoduje prezidium AKA na základě doporučení Sekce.

 

(2)  O přijetí člena Sekce rozhodují stávající členové Sekce hlasováním. Přihlížejí zejména k tomu, zda:

a)      má uchazeč profesionální kreativní tým věnující se digitálním řešením;

b)      uchazeč poskytuje komplexní digitální integrovaná řešení;

c)      uchazeč pečuje relevantním způsobem o strategii v oblasti digitálních řešení a rozvíjí v této oblasti kontinuálně aktivity pro minimálně tři klienty, a to po dobu nejméně jednoho roku;

d)      má uchazeč zájem o další rozvoj a předpoklady k dalšímu rozvoji;

e)      uchazeč předloží relevantní případové studie.

 

(3)  Členství v Sekci zaniká:

a)      vystoupením člena ze Sekce nebo z AKA;

b)      zánikem člena;

c)      vyloučením člena ze Sekce nebo z AKA.

 

Článek IV.

Práva a povinnosti členů

 

(1)  Základní práva a povinnosti členů Sekce jsou upraveny ve stanovách AKA.

 

(2)  Členové Sekce mají dále zejména právo:

a)      podílet se na odborné i zájmové činnosti Sekce;

b)      hlasovat na schůzích Sekce;

c)      užívat vhodně logo Sekce.

 

(3)  Členové Sekce jsou zejména povinni:

a)      dodržovat Stanovy a rozhodnutí orgánů AKA a Sekce,

b)      přispívat k naplňování cílů a poslání Sekce a AKA,

c)      dodržovat Zásady etické reklamní praxe přijaté Radou pro reklamu České republiky, dodržovat rozhodnutí této Rady a řídit se nálezy její arbitrážní komise,

d)      platit řádně členské příspěvky,

e)      dodržovat etický kodex AKA.

 

(4)  Každý člen se se vstupem do Sekce zavazuje jménem své agentury vyvíjet aktivity a poskytovat součinnost vedoucí k rozvoji Sekce a k plnění stanovených cílů. Mezi takové aktivity patří zejména:

 

a)      účast na schůzích DA; pokud se z naléhavých důvodů nemůže schůze zúčastnit, musí se včas omluvit a poslat za sebe zástupce,

b)      účast na jednom výjezdním zasedání DA ročně v rozsahu max. 24 hodin,

c)      součinnost při poskytování podkladů pro média,

d)      dodávání informací týkajících se agentury, změn a aktuálních případových studií pro web a FB DA a pro další účely DA (např. zpracování Výroční zprávy, podkladů na konferenci apod.),

e)      aktivní práce v některé z interních pracovních skupin,

f)       participace jménem DA na konferencích a dalších akcích pořádaných DA nebo dalšími subjekty

 

(5)  Dlouhodobé neplnění základních povinností člena může mít za následek pozastavení jeho členství v Sekci, kterému bude předcházet výstraha od aktuálního předsedy DA. O pozastavení členství a jeho podmínkách rozhodnou členové Sekce hlasováním a výsledek předloží prezidiu AKA. V případě opakovaného porušování Stanov či etického kodexu nebo dlouhodobého neplnění povinností člena, může být člen hlasováním valné hromady a po potvrzení Prezidiem AKA ze Sekce vyloučen.

 

 

Článek V.

Organizační pravidla spolupráce a hlasování

 

(1)  Každý člen předem nominuje jednoho svého zástupce ze stejné agentury, který bude vykonávat jeho role v Sekci po dobu jeho nepřítomnosti.

 

(2)  Členové s dostatečným předstihem upozorní manažera Sekce na plánované dovolené nebo služební cesty a jiné skutečnosti, které jim znemožní účast na aktivitách Sekce a poskytnou aktuální kontakt na své zástupce

 

(3)  Při volbě Předsedy a v dalších otázkách rozhoduje Sekce hlasováním, přičemž každý z členů Sekce má jeden hlas. Pro přijetí rozhodnutí je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů všech členů Sekce, pokud není ve Stanovách uvedeno jinak.

 

Článek VI.

Předseda Sekce

 

(1)  V čele Sekce stojí Předseda, kterého volí členové Sekce vždy jednou za rok. K jeho zvolení je zapotřebí 2/3 většina hlasů všech členů Sekce.

 

(2)  Mezi povinnosti Předsedy Sekce patří zejména:

a)      iniciativa v oblasti rozvoje činnosti Sekce;

b)      stanovení priorit na volební období a implementace příslušných aktivit, včetně prosazování realizace nových i stávajících projektů;

c)      řízení a koordinace aktivit Sekce v souladu se schválenou strategií a plánem aktivit a s vizí a cíli Sekce;

d)      ustavování a koordinace činnosti pracovních skupin;

e)      komunikace s AKA, včetně účasti na jednáních prezidia, valné hromady a dalších akcích;

f)       veřejné vystupování jménem Sekce;

g)      řízeníschůzí;

h)      právo veta ve sporných případech.

 

 

Článek VII.

Manažer Sekce

 

(1)  O běžný chod Sekce se stará Manažer Sekce. Mezi jeho povinnosti patří zejména:

a)      sestavování a správa rozpočtu;

b)      zpracování a aktualizace dokumentů Sekce;

c)      koordinace aktivit Sekce;

d)      administrativní činnost;

e)      správa komunikačních kanálů Sekce;

f)       organizace plánovaných aktivit a akcí;

g)      příprava podkladů k jednání Sekce;

h)      podpora činnosti pracovních skupin;

i)       PR aktivity.

 

 

Článek VIII.

Etická pravidla spolupráce

 

(1)  Všechny členské agentury jsou vázány dokumentem Obecné zásady etického chování členů AKA.

 

(2)  Jednotlivé členské agentury se zejména zavazují, že

a)      nezneužijí informace získané v rámci Sekce pro vlastní prospěch na úkor ostatních členů Sekce;

b)      nebudou poškozovat dobré jméno Sekce nebo jeho členů;

c)      se budou v rámci tendrů chovat v souladu s etickými pravidly.

 

 

(3)  Oficiální zástupci členských agentur se zavazují dodržovat mlčenlivost ohledně interních procesů a dokumentů Sekce, a to i po ukončení jejich spolupráce se Sekcem. Zároveň v tomto směru odpovídají i za zaměstnance a další subjekty spojené s agenturou, kterou v Sekci zastupují.

 

 

Článek IX.

Schválení a účinnost Stanov

 

Tyto Stanovy byly schváleny členy Sekce Digitální Agentury, sekce při AKA dne 18. 7. 2013 a nahrazují stanovy dosavadní.

 

Facebook

pruh_loga_agentur_2_copy

Správa webu WebMotion
Redakční systém WebContent CMS | SEO a internetový marketing